Acte normative cu incidență în materie fiscală

Februarie 2023

Ordinul ministrului finanțelor nr. 890/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 4234/2022 privind modelul și conținutul „Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de delistare a sortimentelor de țigarete, precum și modelul și conținutul „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete” și modalitatea de depunere a „Declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete”, precum și modelul și conținutul „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” și modalitatea de depunere a „Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat” (Monitorul Oficial nr. 97 din 3 Februarie 2023)

Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor nr. 396/2022/883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (Monitorul Oficial nr. 93 din 2 Februarie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 909/2023 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii februarie 2023 (Monitorul Oficial nr. 91 din 2 Februarie 2023)

Ianuarie 2023

Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 86 din 31 Ianuarie 2023)

Hotărârea Guvernului nr. 60/2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură (Monitorul Oficial 73 din 27 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 744/2023 pentru modificarea anexei nr. 8 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.737/2020 privind aprobarea modelului și conținutului actelor de control și ale unor formulare utilizate în activitatea de inspecție economico-financiară (Monitorul Oficial nr. 70 din 27 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 626/2023 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (Monitorul Oficial nr. 62 din 25 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului muncii și solidarității sociale, al ministrului finanțelor, al directorului general al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 129/525/777/3.496.091/253/91/2023 privind termenele, formatul datelor și al declarației pe propria răspundere, condițiile tehnice și algoritmii de aplicare a criteriilor pe baza cărora se stabilește eligibilitatea beneficiarilor, precum și modalitatea de interogare, agregare și validare a datelor, conform art. 25 alin. (24) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile (Monitorul Oficial 60 din 20 Ianuarie 2023)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 59/2023 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial 59 din 20 Ianuarie 2023)

Ordinul al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului justiției nr. 2509/5672/C/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare fiscală” și a instrucțiunilor de completare a formularului „Cerere de înregistrare fiscală” (Monitorul Oficial 58 din 20 Ianuarie 2023) #vector fiscal

Ordin al ministrului culturii nr. 2515/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, asociată Planului național de redresare și reziliență al României, pilonul IV, componenta 11 — Turism și cultură, investiția 7  (Monitorul Oficial 57 din 20 Ianuarie 2023) 

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 18/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/ veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți” (Monitorul Oficial nr. 47 din 17 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 596/2023 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2022 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice (Monitorul Oficial nr. 44 din 16 Ianuarie 2023)

Lege nr. 39/2023 pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial 40 din 13 Ianuarie 2023) #PV #fotovoltaice #tva_5%

Lege nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilității nr. 82/1991, precum şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2023)

Legea nr. 34/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial 36 din 12 Ianuarie 2023) #abonamente facilitati sportive pentru salariati

__________


[...]

TITLUL IV: Impozitul pe venit

[...]

CAPITOLUL II: Venituri din activităţi independente

[...]

Art. 68: Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

[...]

(5)Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

[...]

🆕

r) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

[...]

CAPITOLUL III: Venituri din salarii şi asimilate salariilor

[...]

Art. 76: Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor

[...]

(41)(41) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înţelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii:

[...]

🆕

h) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

[...]

Art. 78: Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor

[...]

(2)Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:

a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele:

[...]

🆕

(v)contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajaţi, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual. Abonamentul vizează servicii furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (3), în limita aceluiaşi plafon, indiferent de numărul de persoane.

[...]

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii

[...]

CAPITOLUL II: Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

[...]

SECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor pentru care plata unor prestaţii sociale se achită de instituţii publice

[...]

Art. 142: Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale

[...] 

z2) aa1) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat sau din solda lunară/salariul lunar acordată/acordat potrivit legii:

[...]

🆕

8. contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

[...]

La articolul 142, ultima teză a literei aa1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1-8 în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de angajator.

Ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2579/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.099/2016 privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial 34 din 12 Ianuarie 2023)

Ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenție ori un organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k^1) din Codul fiscal, dar destinația bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum şi a modelului şi conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 29 din 10 Ianuarie 2023)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situațiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile (Monitorul Oficial nr. 22 din 9 Ianuarie 2023)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4148/2022 pentru aprobarea procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (Monitorul Oficial 19 din 6 Ianuarie 2023) 

Norma nr. 29/2022 privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, precum și Fondului de Compensarea Investitorilor (Monitorul Oficial 18 din 6 Ianuarie 2023) 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile (Monitorul Oficial nr. 18 din 6 Ianuarie 2023)

Ordin al președintelui Autorității Vamale Române nr. 6602/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile (Monitorul Oficial nr. 10 din 5 Ianuarie 2023) 

Decembrie 2022

Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 4634/397/2022 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă (Monitorul Oficial nr. 1282 din 30 Decembrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4635/2022 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2022/1.108 a Comisiei din 1 iulie 2022 privind scutirea de taxe la import și scutirea de TVA la importuri, acordate pentru mărfuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug din calea războiului din Ucraina și persoanelor aflate în dificultate în Ucraina (Monitorul Oficial nr. 1281 din 30 Decembrie 2022) 4.634/397/2022 

Hotărârea nr. 1568/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare (Monitorul Oficial nr. 1279 din 30 Decembrie 2022)

__________


Hotararea enumera cele 257 de fapte pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor.


Faptele sunt grupate in urmatoarele categorii:


A. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare


B. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


C. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare


D. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare


E. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


F. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor actenormative, cu modificările şi completările ulterioare


G. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Ordonanţei de urgenţăa Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare


H. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


I. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare


J. Fapte care constituie infracţiuni potrivit Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare


K. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


L. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


M. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare


N. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare


O. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare


P. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite, republicată


Q. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


R. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


S. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare


Ş. Fapte care constituie contravenţii potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselordin sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare


T. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatareajocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare


Ţ. Fapte care constituie contravenţii potrivit Hotărârii Guvernuluinr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare


U. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri dereglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare


V. Fapte care constituie contravenţii potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare                

__________

De ce este important?

Potrivit Ordonantei nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal, Art. 8 Prezentarea cazierului fiscal:

"(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) şi c)-e) pentru persoanele care se înscriu în registrul comerţului prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 2 ore. Solicitarea cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele informaţii: numele şi prenumele/denumirea şi codul numeric personal/codul de identificare fiscală.

(3) Procedura de eliberare a certificatului de cazier fiscal şi de transmitere, în format electronic, a informaţiilor din cazierul fiscal al contribuabililor, a cărui prezentare este obligatorie pentru persoanele prevăzute la alin. (1) care se înscriu în registrul comerţului, se stabileşte prin protocol încheiat între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

(4) Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.

(5) Se interzice autorizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal există înscrise informaţii privind faptele şi situaţiile prevăzute la art. 4.

(6) La solicitarea organelor de urmărire penală şi a instanţelor judecătoreşti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va furniza informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor.

(7) În baza acordurilor fiscale internaţionale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate furniza autorităţilor fiscale competente din statele partenere, la cerere, informaţii din cazierul fiscal al contribuabililor."

"Cartea aceasta îi va salva cititorului timp și bani" 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 2578/2022 nr. privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (Monitorul Oficial nr. 1278 din 30 Decembrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4574/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităților publice (Monitorul Oficial nr. 1276 din 30 Decembrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4636/2022 privind activele utilizate în activitatea de producție și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 1275 din 30 Decembrie 2022)

Ordonanța de urgență nr. 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 Decembrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4552/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii ianuarie 2023 (Monitorul Oficial nr. 1270 din 29 Decembrie 2022)

Ordonanța de urgență nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1.854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie (Monitorul Oficial nr. 1270 din 29 Decembrie 2022) 

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române nr. 2545/6316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport (Monitorul Oficial nr. 1264 din 29 Decembrie 2022) www.anaf.ro

Decizia nr. 650 din 15 decembrie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. XXIV pct. 11 [cu referire la art. 153 alin. (1) lit. f^2)], pct. 12 [cu referire la art. 154 alin. (1) lit. h) sintagma „de până la suma de 4.000 lei lunar inclusiv”], pct. 13 [cu referire la art. 155 alin. (1) pct. a^1)], pct. 14 [cu referire la sintagma „venituri din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 3-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 16 [cu referire la art. 157^3], pct. 17 [cu referire la sintagma „precum și al veniturilor din pensii” din cuprinsul titlului secțiunii a 4-a din capitolul III al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”], pct. 18 [cu referire la art. 168 alin. (1) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2), alin. (5) în privința trimiterii la art. 157^3 și alin. (7^1)] și pct. 19 [cu referire la alin. (1) lit. a) în privința trimiterii la art. 153 alin. (1) lit. f^2)] și ale art. XXV alin. (1) lit. c) [cu referire la pct. 12, 13, 16, 18 în privința alin. (1) și (5) ale art. 168 și pct. 19] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 1262 din 28 Decembrie 2022) 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 4249/2022 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate (Monitorul Oficial nr. 1258 din 28 Decembrie 2022) 

Legea nr. 376/2022 din 23 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (Monitorul Oficial nr. 1255 din 27 Decembrie 2022) #bacsis

__________


Legea intra in vigoare incepand cu data de 01.01.2023.


Acest act normativ reglementeaza bacsisul si il defineste ca fiind orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici care desfasoara activitati corespunzatoare codurilor CAEN: 5610 - «Restaurante», 5630 - «Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, denumiti in continuare HORECA.


Bacsisul incasat de la clienti se evidentiaza pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de incasare a acestuia, cash sau card.


Operatorii economici au obligatia de a inmâna clientului o nota de plata, in prealabil emiterii bonului fiscal, in care sunt prevazute rubrici destinate alegerii de catre client a nivelului bacsisului oferit, intre 0% si 15% din valoarea consumatiei.


Nota de plata trebuie sa contina si o alta rubrica in care clientul sa poata inscrie suma oferita drept bacsis, in valoare absoluta, daca acesta opteaza pentru acest mod de stabilire a valorii bacsisului acordat.


Pentru livrarea produselor la domiciliul clientilor, operatorii economici - HORECA - nu au obligatia de a evidentia bacsisul pe bonul fiscal.


In cazul in care, pentru livrarea produselor la domiciliul clientilor, se opteaza pentru evidentierea bacsisului pe bonul fiscal, contribuabili din HORECA pot incasa bacsis pe bon fiscal, cu posibilitatea adaptarii formularisticii specifice domeniului. 


Bacsisul se evidentiaza distinct pe acelasi bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate si este introdus in baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub forma de articol, cu denumirea «bacsis».


In situatia in care, la solicitarea clientilor, utilizatorii elibereaza acestora si factura, bacsisul se evidentiaza distinct si pe aceasta.


Sumele reprezentând bacsis, astfel evidentiate in factura, se inregistreaza in contabilitatea operatorilor economici sau altor entitati platitoare pe seama cheltuielilor de protocol si au regimul fiscal al acestora, in limita nivelului de deductibilitate stabilita prin Codul fiscal.


Contribuabili din domeniul HORECA vor evidentia in evidenta contabila bacsisul incasat in cont 462 Creditori diversi cu analitic distinct.


Sumele incasate cu titlul de bacsis se distribuie tuturor salariatiilor conform unei proceduri sau  printr-un regulament intern ,stabilita de conducerea societatii.


Sumele distribuite catre salariatii nu sunt asimilate veniturilor salariale, se datoreaza numai impozit pe venit datorat de salariat in cota de 10%.


Amenda pentru nerespectarea prevederilor acestei legi se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.

Legea 367/2022 privind dialogul social (Monitorul Oficial 1238 din 22 Decembrie 2022) #contract colectiv de munca

Legea 370/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 1228 din 20 Decembrie 2022) #R&D #dividende #micro #constructii #inchiriere #beneficii netaxabile pentru salariati #CAS #CASS #impozite si taxe locale #plata cu cardul

__________

Prezentul act normativ aproba OG 16/2022 cu urmatoarele modificari si completari, astfel:

 

TITLUL II - Impozitul pe profit

 

●  Se modifica  Aliniatul 3 al Art. 20 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare

 

A fost inlocuit cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică cu cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare experimentală.

 

Pentru companiile care au ca activitate cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica beneficiara la calcul rezultatului fiscal de urmatoarele stimulente fiscal:

 

a)deducerea suplimentară la calculul rezultatului fiscal, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi; deducerea suplimentară se calculează trimestrial/anual; în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art. 31, in termen de 7 ani.

b)aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

 

●  Se extinde facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare.

 

Ordin 4635/30.12.2022 nominalizeaza  activele  utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare

 

Anterior acestei modificari facilitatea se aplică doar:

o pentru echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice,

o mașini și aparate de casă, de control și de facturare (cele din subgrupa 2.1 și clasa 2.2.9 din Catalogul mijloacelor fixe), programe informatice, precum și pentru dreptul de folosire a programelor informatice.

  

Impozitul pe dividende

 

Prin Legea 370/2022 se clarifică faptul că pentru dividendele distribuite și neplătite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022 impozitul pe dividende este de 5%.

 

Dupa aprobarea situatiilor fininanciare anuale aferente anului 2022 nu se va recalcula impozitul la 8% pentru aceste dividende. Prin urmare, cota de impozit pe dividende de 8% este aplicabilă pentru dividendele distribuite după 1 ianuarie 2023. Pentru dividendele distribuite pentru trimestrul IV 2022 se va aplica cota de 8%.

 

Atragem atentia ca pentru 2023 se plateste CASS in functie de valoarea dividendelor ridicate si in functie de valoarea acestora baza de calcul a CASS este:

 

TITLUL III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

 

Prin Legea  370/2022 de aprobare a OG 16/2022 se modifică condițiile de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor stabilite prin OG nr. 16/2022.

 

O persoană juridică română poate opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor dacă îndeplinește  la data de 31 decembrie a anului precedent cumulativ următoarele condiții obligatorii:


Persoanele juridice care desfasoara activitati corespunzătoare codurilor CAEN pentru HORECA (CAEN: 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare", 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere", 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.", 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor" ), pot aplica sistemului de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile obligatorii de mai sus.

 

Dacă aceeași persoană juridică desfășoară și alte activități decât HORECA, aceasta poate opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și pentru veniturile obtinute din alte activitati decat HORECA  (le vom denumi NON-HORECA) doar dacă sunt îndeplinite condițiile obligatorii ale unei microintreprinderi mentionate mai sus.

 

Daca in cursul anului fiscal conditiile de mai sus pentru activitatile NON HORECA  nu sunt indeplinite persoana juridica este obligata sa plateasca impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.

 

Deci,ulterior trimestrului respectiv persoana juridica nu mai poate aplica impozitul pe microintreprindere pentru activitatile NON HORECA.

 

TITLUL IV - Impozitul pe venit

 

Au fost aprobate urmatoarele modificari:

 

 

 TITLUL V - Contribuţiile sociale obligatorii

 

Baza de calcul a CAS incepand cu data de 1 ianuarie 2023 este:

 

Baza de calcul a CASS incepand cu data de 1 ianuarie 2023 este: 

 

TITLUL IX - Impozitele şi taxele locale

 

A fost amanata prevederea cu privire la calcul impozitului pe cladire pana la 01.01.2025. OG 16/2022 prevedea ca valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

 

A fost introdusa scutirea de la plata impozitul/taxa pe clădiri pentru:

 

Obligativitatea acceptării mijloacelor de plată cu cardul

 

A fost modificat plafonul de la care persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice.

 

Obligaţia de acceptare de către persoanele juridice a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, se naşte începând cu trimestrul următor celui în care încasările în numerar din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 50.000 lei.

 

În cazul în care, timp de 2 ani consecutivi, pragul de 50.000 lei nu a fost depăşit, persoanele juridice nu mai au obligaţia de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, dar pot opta pentru continuarea acceptării acestor instrumente de plată.


Noiembrie 2022

Ordinul nr. 4092/2022 al ministrului finanțelor pentru modificarea Specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice — RO_CIUS — și a regulilor operaționale specifice aplicabile la nivel național, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.366/2021 (Monitorul Oficial nr. 1148 din 29 Noiembrie 2022)

Ordinul nr. 4171/2022 al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale „Poșta Română” — S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii decembrie 2022 (Monitorul Oficial nr. 1145 din 28 Noiembrie 2022)

Ordinul nr. 2053/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023 (Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 Noiembrie 2022)

Ordinul comun nr. 2.155/20.917/2022 al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității (Monitorul Oficial nr. 1136, 1136 Bis din 25 Noiembrie 2022)

Ordinul comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului finanțelor nr. 2806/4079/2022 privind aprobarea modelului cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (Monitorul Oficial nr. 1117 din 18 Noiembrie 2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 1112 din 17 Noiembrie 2022)

Ordonanță de urgență nr. 157/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant acordat producătorilor agricoli care au înființat culturi în toamna anului 2021 ce au fost afectate de seceta pedologică (Monitorul Oficial nr. 1111 din 17 Noiembrie 2022)

Legea nr. 309/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 1109 din 17 Noiembrie 2022)

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 5964/2022 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (eDA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize (Monitorul Oficial nr. 1107 din 17 Noiembrie 2022)

Legea nr. 301/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Monitorul Oficial nr. 1107 din 17 Noiembrie 2022)

Ordonanța de urgență nr. 154/2022, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate și a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă (Monitorul Oficial nr. 1106 din 16 Noiembrie 2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1985/2022 privind completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic (Monitorul Oficial nr. 1080 din 09 Noiembrie 2022)

Ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1759/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind susținerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activității de incoming (Monitorul Oficial nr. 1080 din 09 Noiembrie 2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1923/2022 privind Procedura de publicare a listei contribuabililor care nu înregistrează obligații restante (Monitorul Oficial nr. 1058 din 01 Noiembrie 2022)

Ordinul președintelui Autorității Vamale Române nr. 5697/2022, privind aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 1062 din 02 Noiembrie 2022)

Octombrie 2022

Ordin al ministrului finanțelor nr. 3957/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale www.anaf.ro"Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului TEZAUR, aferent lunii noiembrie 2022 (Monitorul Oficial al României nr.1046/28.10.2022)

Ordin al preşedintelui Consiliului Concurenței nr. 1235/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Naţional de Supraveghere din Domeniul Feroviar (Monitorul Oficial al României nr.1045/28.10.2022)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 3894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare, precum şi a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației şi scrisorii de atribuire a codului statistic, precum şi a modelului unor declarații (Monitorul Oficial al României nr. 1043/27.10.2022)

Ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1843/2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declarației pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, precum şi de constituire şi executare a garanției (Monitorul Oficial al României nr. 1037/25.10.2022)

Ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1842/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancționare a contravențiilor" utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale (Monitorul Oficial al României nr. 1037/25.10.2022)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 3904/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat (Monitorul Oficial al României nr. 1033/24.10.2022)

Ordinul ministrului finanţelor nr. 3900/2022 privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei (Monitorul Oficial al României nr. 1023/20.10.2022)

Ordin al ministrului finanţelor nr. 3887/2022 privind desemnarea organelor de specialitate ale Ministerului Finanţelor pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, precum şi pentru stabilirea creanţelor bugetului de stat, în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment (Monitorul Oficial al României nr.1021/20.10.2022)

Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi nr. 1001/2022 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Monitorul Oficial al României nr.1020/20.10.2022)

Hotărârea Guvernului nr. 1240/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană (Monitorul Oficial al României nr. 1011/18.10.2022)

Hotărârea Guvernului nr. 1239/2022 din 12 octombrie 2022 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţilor de verificare şi control în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane (Monitorul Oficial al României nr. 1010/18.10.2022)

Hotărârea Guvernului nr. 1238/2022 privind stabilirea valorii schemei de finanţare pentru anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, cheltuielilor eligibile, modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană (Monitorul Oficial al României nr. 1009/18.10.2022)

Rectificări referitoare la Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.265/21.453/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 octombrie 2022 (Monitorul Oficial al României nr. 1004/17.10.2022)

Ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1797/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.363/2022 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularului 179 "Declarație privind compensația la carburanți" (Monitorul Oficial nr.1000 din 14 octombrie 2022)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 3384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice (Monitorul Oficial nr. 986 din 11 octombrie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor şi al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 3.033/21.494/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION - Anexa (Monitorul Oficial nr. 976/976 bis din 7 octombrie 2022)

Ordin al ministrului investițiilor şi proiectelor europene nr. 2734 din 3 octombrie 2022, pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat "Granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcțiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacității de reziliență" (Monitorul Oficial nr. 972 din 6 octombrie 2022)

Ordinul nr. 120/2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei aplicabil activității de investigații desfăşurate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2013 (Monitorul Oficial nr. 969 din 5 octombrie 2022)

Ordin al ministrului finanțelor nr. 3265/21453/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanțelor publice şi al ministrului educației naționale şi cercetării ştiințifice nr. 1.056/4.435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal (Monitorul Oficial nr. 967 din 4 octombrie 2022)

Septembrie 2022

💬 Ordonanță de urgență nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr.957 din 30 septembrie 2022)

Prin prevederile OUG nr. 132/2022 au fost aprobate noi schimbări privind sistemul Ro e-Transport. Dintre cele mai mai importante modificări menționăm faptul ca mai multe persoane sunt obligate să folosească acest sistem, a avut loc o prelungire a  valabilității codului UIT și a fost prezentată o procedura pentru situația în care sistemul nu funcționează.

 

De asemenea, au fost modificate mai multe definiții :

 

transport de bunuri cu risc fiscal ridicat - transportul rutier la nivel național pe drumurile publice al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al președintelui ANAF, indiferent de modul de organizare a transportului;

organizatorul transportului - operatorul economic care încheie comanda de transport direct cu operatorul de transport rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor și o transmite operatorului de transport rutier, precum și operatorul economic sau persoana fizica care transporta bunurile în nume propriu;

partida de bunuri - denumirea generica data unui ansamblu indivizibil de bunuri, care are același loc de încărcare și de descărcare, un singur utilizator dintre cei prevăzuți la art. 8 alin. (1) și un singur destinatar final și este transportat cu un mijloc de transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasării de la locul de încărcare la locul de descărcare;

locul de încărcare - locul inițial în care bunurile sunt încărcate în vehiculul de transport;

locul de descărcare - locul în care bunurile sunt descărcate din vehiculul de transport la beneficiarii sau destinatarii acestora;

data declarată pentru începerea transportului - data la care vehiculul de transport încărcat urmează să intre pe teritoriul României printr-un punct rutier de trecere a frontierei sau de la locul de import sau data la care vehiculul de transport încărcat urmează să fie pus în mişcare de pe teritoriul naţional;

cod UIT - codul unic generat de Sistemul RO eTransport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri;

 identificarea prin cod UIT - deţinerea şi prezentarea codului UIT pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat;

 

A fost de asemenea extinsă lista operațiunilor care se încadrează în categoria transport pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat, acestea incluzând:

 

n  transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz;

n  transportul bunurilor reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic intre locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național;

n  transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul național;

n  transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depozitare sau formarea unui nou transport, pana la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;".

n  transportul pe teritoriul național al bunurilor returnate, care nu au făcut obiectul recepției, intre operatori economici diferiți sau între un operator economic și o persoană fizică;

n  transportul pe teritoriul național al bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer si transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) și art. 2701 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;".

 

Au fost introduse noi categorii de persoane care au obligația  de a  utiliza sistemul, și anume:

 

n  Operatorul economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deținute și transportate intre locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național;

n  Prestatorul  de servicii din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

n  Beneficiarul  din România în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru UE, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

n  Clientul din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât și pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către alta persoana impozabila din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate in statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial;

n  Furnizorul din România în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

 

Organizatorul transportului sau operatorul de transport, după caz, are obligația de a  actualiza, în perioada de valabilitate a codului UIT, informațiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de cate ori acestea se modifica, înainte de repunerea în mișcare.

În cazul în care, la punerea în mișcare a mijlocului de transport încărcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat ori pe parcursul desfășurării transportului, sistemul RO e-Transport nu este funcțional, obligația de declarare se va suspenda până la repunerea în funcțiune a sistemului.

Perioadele în care sistemul RO e-Transport nu este funcțional  vor fi publicate pe paginile de internet ale ANAF și MFP.

      Au fost introduse modificări privind obligațiile conducătorului auto. Conducătorul vehiculului de transport va fi obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul ANAF ori din cadrul Autorității Vamale Romane, respectiv la solicitarea ofițerilor și agenților de politie din cadrul Politiei Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.

A fost modificată valabilitatea codului UIT. Termenul de valabilitate al codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul operațiunilor comerciale care sunt prevăzute la art. 2 pct. 9 lit. g) și j), începând cu data care este declarată pentru începerea transportului. Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT cu depășirea termenului de valabilitate al codului este interzisă.

Este de asemenea interzisă modificarea datelor ca sunt înregistrate în Sistemul RO e-Transport privind transporturile de bunuri:  

Ø  ulterior prezentării în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România ori la locul de import, respectiv

ulterior punerii efective în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, după caz. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 131/2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr.956 din 30 septembrie 2022)

Ordinul  ministrului finanțelor nr. 3244/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN — S.A. a procedurilor privind monitorizarea și stoparea/ recuperarea ajutorului de stat (Monitorul Oficial nr.953 din 30 septembrie 2022)

Ordinul comun al ministrului finanțelor și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2534/20809/2022 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest” și „FamilyStart”, a modelului Convenției privind implementarea programelor „StudentInvest” și „FamilyStart”, precum și a modelului Convenției de garantare (Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1711/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate de instituțiile financiare raportoare în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 62 alin. (1) și art. 291 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 951 din 29 septembrie 2022)

Ordinul comun al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale Nr. 2062/1306/2022 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2022 (Monitorul Oficial nr. 948 din 28 septembrie 2022)

💬 Ordinul nr. 1364/2022 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (sase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 

Clasificarea ocupațiilor din România a fost completată cu patru noi ocupații practicate în cadrul economiei naționale, și anume:

n  Confecționer produse textile – Cod COR 753114;

n  Lucrător în lăcătușerie mecanica structuri – Cod COR 721436;

n  Tanatopractor – Cod COR516304;

n  Terapeut în terapie asistată de animale – Cod COR 226929;

 

Alte schimbări aduse de prevederile Ordinului nr. 1364/2022:

 

n  A fost mutată ocupația „supraveghetor muzeu“ din grupa de bază 9629 „Muncitori cu pregătire elementară neclasificați în grupele de bază anterioare“ în grupa de bază 5151 „Personal de supraveghere inclusiv pentru activități de curățenie su întreținere în birouri, hoteluri și alte instituții“ la codul 515109;

n  A fost mutată ocupația „interpret în limbaj mimico-gestual“ din grupa de bază 2352 „Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale“ în grupa de bază 2643 „Traducători, interpreți și alți lingviști“ la codul 264316 și a fost redenumită ca „interpret al limbajului mimico-gestual“;

n  A fost mutată ocupația „auditor în domeniul siguranței alimentare“ din grupa de bază 3257 „Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați“ în grupa de bază 2263 „Specialiști în domeniul mediului și al igienei și sănătății ocupaționale“ la codul 226311;

n  A fost mutată ocupația „manager în domeniul siguranței alimentare“ din grupa de bază 3257 „Inspectori în domeniul protecției mediului și sănătății ocupaționale, asimilați“ în grupa de bază 2263 „Specialiști în domeniul mediului si al igienei și sănătății ocupaționale“ la codul 226312.


💬 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 1654/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale. (Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022)

💬 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1644/2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și pentru aprobarea modelului, conținutului și a modalităților de depunere pentru declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național. (Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022)

Prin acest act normativ au fost aprobate: modelul şi conținutul formularului 395 "Declarație informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul național", instrucțiunile de completare şi de depunere ale acestuia, precum și caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului 395.

💬 Ordinul comun al ministrului finanțelor și al ministrului culturii  nr. 2061/3318/2022 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2022 (Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022)

Prin acest act normativ se stabilește pentru semestrul II al anului 2022, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările ulterioare, ca fiind de maximum 190 de lei/lună, respectiv de maximum 380 de lei/eveniment.

Valoarea nominală stabilită mai sus se va aplica și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2023, respectiv lunile februarie şi martie 2023.

💬 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1679/2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/ sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022)

Prin prevederile acestui ordin ANAF a aprobat:

n  Procedura privind redirecționarea impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private;

n  Modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a formularului 177 "Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor";

n  Modelul şi conţinutul formularului "Notificare privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor".

 Reamintim că prin Legea nr. 322/2021 și prin OUG nr. 20/2022 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, potrivit completărilor aduse art.42 și 56 din Codul fiscal prin Legea nr. 322/2021, în cazul în care valoarea stabilita conform art.25 alin.(4) lit.i), respectiv art.56 alin.(1^1), diminuată cu sumele reportate, după caz, nu au fost utilizate în integralitate, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în limita valorii astfel calculate, în vederea efectuării de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private

Conform procedurii, opțiunea de redirecționare poate fi dispusă într-un termen de maxim 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit, respectiv în termen de maxim 6 luni de la data depunerii declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV. 

Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine organului fiscal competent.

Redirecţionarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plăţii sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

Prin OUG nr.20/2022 a fost reglementată o nouă categorie de cheltuieli care poate fi dedusă din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (art.25 alin.4 lit.t și art.56 alin. 22 din Codul fiscal), anume cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate Fondului Națiunilor Unite Pentru Copii - UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

În situația in care se realizează redirecționarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor către Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii - UNICEF şi către alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte, nu există obligaţia înscrierii entităţii beneficiare  în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Termenul pentru soluţionarea cererilor pentru redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, cf. art. 77 din Legea nr. 207/2015  Codul de Procedura fiscală.


Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (Monitorul Oficial nr.918 din 19 septembrie 2022)

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1636 din data de 12.09.2022 pentru aprobarea Procedurii și a condițiilor de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, precum și pentru stabilirea unor competențe de administrare (Monitorul Oficial nr. 897 din data de 12.09.2022)

💬 Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1635 din data de 12.09.2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 897 din data de 12.09.2022)

Prin prevederile Ordinului nr. 1635/2022 se modifică Ordinul preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, fiind introdusă o nouă obligație în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, și anume „Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică”.

În conformitate cu prevederile referatului de aprobare, prin art.I pct.13 din OUG nr.119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrica și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, a fost introdusă prevederea potrivit căreia, începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor ordonanței de urgență, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrica și/sau gaze naturale pe piața angro plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică.

Potrivit art.IV din ordonanța de urgență mai sus menționată, în vederea plății contribuției, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România au obligația de a calcula, de a declara și de a plăti contribuția direct ori pot desemna un reprezentant în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în baza prevederilor acestui act normativ.

Acelor capacități de producție  care au fost puse în funcțiune după data de 1 septembrie 2022, precum și companiilor care furnizează servicii publice de termie care produc energie electrică prin cogenerare nu le sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Obligația care este prevazută la poziția 87 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se va declara, de către producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, precum și de către furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează, începând cu 1 septembrie 2022, cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, conform cu dispozițiilor art. 15 din OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare. 

Se va bifa rubrica «Declarație depusă potrivit art. 9 din anexa nr. 6 la OUG nr. 27/2022»  în situația în care producătorii de energie electrică depun declarația la 15 zile de la publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare, potrivit art. 9 din anexa nr. 6 la OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prevederile Ordinului nr. 1635/2022 mai sunt sunt aduse de asemenea următoarele modificări OPANAF nr. 587/2016:

 

Formularul 710 „Declarație rectificativă” a fost modificat prin introducerea rubricii „Declarație depusă potrivit art. 9 din Anexa nr. 6 la OUG nr. 27/2022“ care se bifează de către producătorii de energie electrică;

Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexa la formularul 100, a fost completat, fiind introdusă o nouă obligație la poziția 87 „Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică”;

Modificarea și completarea instrucțiunilor de completare ale formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat” potrivit modificărilor legislative introduse prin OUG nr. 119/2022.


Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1618 din data de 12.09.2022 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria națională de apărare. (Monitorul Oficial nr. 896 din data de 12.09.2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1611/2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum și pentru aprobarea unor formular (Monitorul Oficial nr. 891 din data de 09.09.2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1611/2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum și pentru aprobarea unor formular (Monitorul Oficial nr. 891 din data de 09.09.2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1610/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (Monitorul Oficial nr. 888 din data de 09.09.2022)

💬 Hotărârea Guvernului nr. 1106/2022 pentru modificarea și completarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (Monitorul Oficial nr.887 din data de 09.09.2022)

Având în vedere scopul simplificării și modernizării modului de declarare se elimină obligația de a se depune pe suport de hârtie, declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și a obligației de a fi publicate în două cotidiene.

     Persoana care eliberează pentru consum sau care importă țigaretele în România are obligația, anterior depunerii declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, de a declara sortimentele de țigarete cu scopul atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației. În cazul în care se intenționează anumite modificări ale preturilor de vânzare cu amănuntul, aceeași persoană are obligația, de a redeclara prețurile pentru toate sortimentele de țigarete, indiferent dacă modificarea intervine la unul ori la mai multe sortimente.

     Declarațiile privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete se publică pe site-ul MFP.

Persoana care eliberează pentru consum ori importă țigaretele în România și care renunță la comercializarea pe piața internă a unui anumit sortiment de țigarete este obligată sa declare preturile de vânzare cu amănuntul pentru sortimentele de țigarete care urmează a fi delistate și de a înscrie în continuare preturile aferente acestor sortimente în declarația privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete, până la epuizarea stocului pe care îl deține, dar nu mai puțin de 3 luni de la data la care a comunicat ca renunță la comercializarea pe piața interna a respectivului sortiment de țigarete. 

Modelul și conținutul “Declarației privind nomenclatorul de produse” și modalitatea de declarare a sortimentelor de țigarete în vederea atribuirii codului de produs utilizat pentru completarea declarației privind prețurile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete și modalitatea de delistare a sortimentelor de țigarete, modelul și conținutul "Declarației privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete" și modalitatea de depunere a "Declarației privind preturile de vânzare cu amănuntul pe sortimente de țigarete" se vor aproba prin ordin al ministrului finanțelor.

     Actul normativ prevede introducerea unei prevederi care  clarifică sintagma “termenul de 2 ani, respectiv 3 ani consecutivi de activitate” pentru care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat a fost autorizat și nu a înregistrat obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, de natura celor administrate de ANAF, cf. art. 157 din Codul de procedură fiscală, situație în care autoritatea fiscala teritoriala poate aproba, la cerere, reducerea garanției.

În vederea simplificării și modernizării modului de declarare se propune eliminarea obligației de a se depune pe suport de hârtie de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați sau importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat, situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat, după caz. Astfel, aceștia vor fi obligați să declare on-line, lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete, alte tutunuri de fumat, după caz, pentru luna anterioara celei în care se face raportarea.

Modelul și conținutul "Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări si țigări de foi, tutun fin taiat, destinat rularii în țigarete, alte tutunuri de fumat" și modalitatea de depunere a "Situației eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări si țigări de foi, tutun fin taiat, destinat rulării in țigarete, alte tutunuri de fumat" se va aproba prin ordin al ministrului finanțelor.

Are loc instituirea aceleiași reguli privind reducerea garanției la cerere în cazul antrepozitarului autorizat, destinatarului înregistrat și expeditorului înregistrat, și în cazul utilizatorului final.

Se propune introducerea unei prevederi care sa clarifice sintagma “termenul de 2 ani, 3 ani, respectiv 4 ani consecutivi” de activitate pentru operatorul economic care și-a desfășurat activitatea în calitate de utilizator final de produse energetice fără încălcarea legislației fiscale în domeniul accizelor, situație în care autoritatea fiscală teritorială poate aproba, la cerere, reducerea garanției.

Ca urmare a introducerii scutirii de la plata accizelor pentru produsele accizabile destinate utilizării de către forțele armate ale oricărui alt stat membru decât România, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul PSAC, se impune completarea în consecință a normelor metodologice. De asemenea, ca urmare a publicării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/432 al Consiliului, se propune abrogarea anexei nr. 28 din Normele metodologice și trimiterea la anexa II din acest regulament, prin care s-a stabilit noua formă a certificatului de scutire de la plata accizelor se propune abrogarea anexelor 1, 3 și 4 din Normele metodologice având în vedere faptul că aceste declarații urmează a fi depuse on-line.

De asemenea, prin noul act normativ este introdusă efectuarea unor corecții de ordin tehnic, în vederea corelării cu modificările aduse prin OG nr. 11/2022 și OG nr. 16/2022.

Este reglementată măsurarea gradelor Plato pentru bere, începând cu 1 ianuarie 2031. Pentru a asigura aplicarea uniforma a condițiilor pentru stabilirea accizei la bere, mai precis, în ceea ce privește măsurarea gradelor Plato pentru berea îndulcită sau aromatizata, se iau în considerare toate ingredientele berii care au fost adăugate după fermentare. Pentru a asigura o tranziție cat mai ușoară către o metodologie armonizata pentru măsurarea gradelor Plato la bere, este permis ca statele membre care, la 29 iulie 2020, nu luau în considerare pentru măsurarea gradelor Plato acele ingrediente ale berii care au fost adăugate ulterior fermentare, să continue să utilizeze metodologia aplicată la acea dată pentru o perioadă tranzitorie.

Sunt stabilite modalitățile de declarare, certificare și autocertificare a micilor producători independenți de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, produse intermediare, a cantităților care pot fi produse la nivelul unui an de funcționare pentru această categorie de producători.

Este reglementat certificatul uniform pentru micii producători independenți de bere, pentru micii producători independenți de vinuri, pentru micii producători independenți de băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, pentru micii producători independenți de produse intermediare, precum și pentru micile distilerii pe întreg teritoriul UE astfel încât sa se aplice același nivel de accize pentru produsele realizate la nivel național, cât și pentru cele realizate în alte state membre.

     Este stabilită modalitatea de acordare a certificatului pentru produsele menționate anterior, realizate de către micii producători independenți sau de micile distilerii din România, astfel încât să poată beneficia în alte state membre, pentru produsele realizate în România, de același tratament fiscal aplicabil în acele state membre ca și producătorii locali.

     Este reglementată modalitatea de acordare a scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic din fructe, realizat și consumat de o persoană fizică, cu încadrarea în limita anuală de 50 de litri de alcool din fructe.

     Este reglementată modalitatea de înregistrare a persoanelor fizice care dețin în proprietate instalații de producție alcool din fructe de tip alambic (instalație de distilare alcătuită dintr-un cazan de distilare, denumit blază, o serpentină de răcire, denumită refrigerent, şi un recipient de colectare a distilatului) și produc pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe, precum și a persoanelor fizice care dețin în temeiul unui drept real livezi de pomi fructiferi și produc pentru consum propriu din propria recoltă alcool din fructe în sistem de prestări de servicii numai în antrepozite fiscale autorizate.

     Are loc realizarea  corelării normelor metodologice cu prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015, conform cărora autorizarea operatorilor economici este realizată de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor art. 2 din HG nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române.  În scopul instituirii unui tratament nediferențiat aplicabil operatorilor economici, are loc modificarea pct. 30 alin. (12), (13), (23) și a pct. 43 alin. (7) prin care operatorii economici să poată prezenta certificate eliberate și de laboratoare de metrologie agreate de către BRML (Biroul Român de Metrologie Legală), pentru calibrarea mijloacelor de măsurare legală a concentrației alcoolice, a contoarelor pentru determinarea cantității de produse obținute și a concentrației alcoolice, a rezervoarelor pentru depozitarea de alcool etilic și de distilate în stare vărsată, precum și calibrarea rezervoarelor fixe standardizate a destinatarilor înregistrați care primesc produse energetice în vrac.

     Sunt introduse prevederi pentru operatorii economici care utilizează aromele alimentare pentru prepararea de alimente sau băuturi nealcoolice ce au o concentrație ce nu depășește 1,2% în volum. În acest caz achizițiile intracomunitare se fac la prețuri fără accize, în baza autorizației de utilizator final.

     Sunt introduse prevederi cu scopul de remodelare a mecanismelor de acordare a scutirilor directe/indirecte prevazute la art. 397 alin. (1) ca urmare a limitării aplicabilității sistemului integrat având în vedere că prin utilizarea acestuia se realizează o limitare în ceea ce privește posibilitatea scutirii pentru produsele denaturate realizate într-un alt antrepozit fiscal decât cele care lucrează în sistem integrat, așa cum s-a reținut prin Sentința nr. 263 din 21 noiembrie 2016 pronunțată de Curtea de Apel Oradea – Secția a II-a civila, de contencios administrativ și fiscal, publicata în MO nr. 616 din 25 iulie 2019.

     Prin HG 1106/2022 se urmărește, de asemenea, punerea în aplicare a Deciziei ICCJ nr. 2073/2021, pronunțată în dosarul 744/2019, publicata în MO nr. 884/15.09.2021, prin care a fost anulată parțial HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu privire la pct. 94 alin. 1 lit. c).

Ca urmare a Deciziei nr. 2073/2021 pronunțată de ICCJ se impune remodelarea scutirilor în sensul că operatorii economici, deținători ai autorizațiilor de utilizator final, pot realiza aprovizionarea cu produse energetice, cărbune și cocs, utilizate pentru producția combinata de energie electrică și energie termică, cu scutire directă de la plata accizelor, de la producători, importatori, destinatari înregistrați, precum și alți operatori economici care achiziționează astfel de produse pentru a fi livrate către centralele de producție de energie electrică sau producție combinată de energie electrica și termică.

Este introdusă în legislație modificarea prevederilor referitoare la transmiterea pe suport de hârtie a situațiilor privind cotele de piață ale antrepozitarilor autorizați pentru producția și/sau depozitarea de tutun prelucrat. Datorită faptului că Autoritatea Vamală Română va avea acces la datele furnizate de operatorii economici din domeniul tutunului prelucrat, stocate în platforma informatică, la informațiile și rapoartele generate de platforma, inclusiv la datele privind cotele de piață, comunicarea situațiilor se va realiza trimestrial, de către structura cu atribuții în elaborarea legislației privind regimul accizelor din cadrul MFP doar către MAI.


Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1587/2022 privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (Monitorul Oficial nr. 885 din data de 08.09.2022)

💬 Ordinul nr. 1348/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (Monitorul Oficial nr.880/07.09.2022) 

Prin acest act normativ se modifica COR, find sunt introduse mai multe noi ocupații care vizează sectorul IT, și anume:

 

arhitect în domeniul tehnologiei blockchain (Cod COR 251109);

designer jocuri digitale (Cod COR 216614);

dezvoltator interfață cu utilizatorul (Cod COR 251211);

dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain (Cod COR 251210);

dezvoltator jocuri digitale (Cod COR 251307);

expert în optimizarea motoarelor de căutare (Cod COR 251306);

inginer de date complexe (big data) (Cod COR 251212);

inginer de integrare (Cod COR 251106 );

inginer în domeniul tehnologiilor cloud (Cod COR 251209);

inginer viziune computerizată (Cod COR251108 );

manager de conţinut web (Cod COR 251305);

proiectant de sisteme informatice inteligente pentru TIC (Cod COR 251107);

tehnician TIC (Cod COR 351203).


💬 Ordinul ministrului finanțelor nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici (Monitorul Oficial nr. 878 din data de 07.09.2022)

Reglementările contabile au fost modificate prin Ordinul 2048/2022 care aduce mai multe noutăți, printre care și obligativitatea întocmirii și completării raportului privind impozitul pe profit de la 1 ianuarie 2023.

Prin acest ordin se urmărește respectarea Directivei (UE) 2021/2101 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit. 

Noile cerințe de prezentare vizează doar o parte dintre entități, și anume cele care se încadrează în criteriul de mărime prevăzut de Directiva, și corespund obiectivului de îmbunătățire a transparenței întreprinderilor și a controlului public, sub aspectul informațiilor referitoare la impozitul pe profit, prin adaptarea cadrului juridic existent cu privire la obligațiile în ceea ce privește publicarea de rapoarte.

Astfel, principala prevedere a directivei se referă la grupurile multinaționale și, după situație, la anumite entități autonome, care ar trebui să furnizeze publicului un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit atunci când depășesc un anumit nivel al cifrei de afaceri nete/al veniturilor, pe parcursul a două exerciții financiare consecutive, în funcție de veniturile consolidate ale grupului ori de veniturile entității autonome. Se înțelege de asemenea că atunci când indicatorii respectivi încetează să depășească cuantumul relevant pe parcursul a două exerciții financiare consecutive, o astfel de obligație nu se va mai aplica.

Se completează OMFP nr. 1.802/2014 cu mai multe definiții, și anume:

societate-mamă finală înseamnă o entitate care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi;

situaţii financiare anuale consolidate înseamnă situaţiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entităţi economice;

jurisdicţie fiscală înseamnă un stat sau o jurisdicţie nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce priveşte impozitul pe profit;

entitate autonomă înseamnă o entitate care nu face parte dintr-un grup (așa cum este definit la pct. 8 subpct. 11 din ordin.)

 

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 vor fi completate cu următoarele:

n  obligația ca societățile-mamă finale (cele aflate la cel mai înalt nivel din structura unui grup de entități) a căror cifra de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exerciții financiare consecutive, cuantumul de 750.000.000 euro, așa cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate, să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exerciții financiare consecutive. Având în vedere posibilitatea acordată statelor membre care nu au adoptat moneda euro, de a converti pragul de 750.000.000 euro în moneda națională, la cursul de schimb valabil la data de 21 decembrie 20212, în ordin  a fost utilizat ca referință cuantumul de 3.700.000.000 lei (care este echivalentul a 747.474.740 euro); 

n  definirea unor termeni care au semnificație un contextul noilor cerințe de raportare (cum ar fi: societate-mamă finală, entitate autonomă etc.);

n  stabilirea momentului de la care o societate-mamă finală nu mai face obiectul obligațiilor de raportare, respectiv atunci când cifra de afaceri neta consolidată a acesteia la data bilanțului scade sub pragul valoric menționat pentru fiecare dintre ultimele doua exerciții financiare consecutive;

n  reglementarea obligațiilor de raportare pentru entitățile autonome, similare celor aplicabile societăților-mamă vizate de Directiva 2101/2021;

n  reglementarea obligațiilor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, aplicabile entităților sau societăților-mamă finale și entităților lor afiliate în cazul în care aceste entități, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, își au sediul comercial fix ori au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru și în nicio altă jurisdicție fiscală;

n  reglementarea obligațiilor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, aplicabile filialelor mijlocii și mari, care sunt controlate de către o societate-mama finală care nu intră sub incidența reglementărilor naționale;

n  reglementarea obligațiilor de raportare privind informațiile referitoare la impozitul pe profit, aplicabile sucursalelor din România, înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru;

n  stabilirea conținutului raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit;

n  introducerea unor prevederi privind următoarele aspecte: 

Ø  publicarea și accesibilitatea Raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit;

Ø  responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea și asigurarea accesului la raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit;

Ø  rolul auditorului statutar în contextul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit.

Prevederi similare vor fi incluse și în Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016. 

Următoarele entități și sucursale au obligația de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit:

n  Societățile-mamă finale, a căror cifră de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al UE la data de 21 decembrie 2021), așa cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate, au obligația să întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.

n  Entitățile autonome a căror cifra de afaceri neta a depășit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, așa cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale individuale, au obligația sa întocmească, să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exerciții financiare consecutive.

n  Filialele mijlocii și mari, care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența prezentelor reglementări, atunci când cifra de afaceri netă consolidată a depășit la data bilanțului ori, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, așa cum se reflectă în situațiile sale financiare consolidate, au obligația de a publica și de a asigura accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive.

n  Sucursalele din România, înființate de entități care nu intră sub incidenta legislației unui stat membru, au obligația de a publica si de a asigura accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală ori entitatea autonoma, în ceea ce privește cel mai recent dintre ultimele două exerciții financiare consecutive.

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat include informații cu privire la toate activitățile entității autonome sau ale societății-mamă finale, inclusiv activitățile tuturor entităților afiliate, consolidate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar în cauză și:

n  Numele societății-mamă finale sau al entității autonome, exercițiul financiar în cauza, moneda utilizată pentru prezentarea raportului și, după caz, o lista a tuturor filialelor consolidate în situațiile financiare ale societății-mamă finale, pentru exercițiul financiar relevant, stabilite în Uniune ori în jurisdicțiile fiscale incluse în anexele I și II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuita a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;

n  O scurtă descriere a naturii activităților acestora;

n  Numărul de salariați în echivalent normă întreagă;

n  Veniturile, care reprezintă suma cifrei de afaceri nete, a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepția dividendelor primite de la entitățile afiliate, a veniturilor din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat și a altor venituri similare enumerate la pct. 600. Reținem că veniturile includ în acest caz tranzacțiile cu părți legate;

n  Cuantumul profitului brut sau pierderii brute;

n  Cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exercițiului financiar în cauza, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce privește profiturile ori pierderile impozabile din exercițiul financiar în cauză de către entități și sucursale, în jurisdicția fiscală relevantă. În acest caz cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activităţile unei entităţi din exerciţiul financiar relevant şi nu includ provizioane pentru obligaţii fiscale incerte;

n  Cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exercițiului financiar în cauza de către entități și sucursale în jurisdicția fiscală relevantă. În această situație impozitele plătite includ impozitele reţinute la sursă plătite de alte entităţi în ceea ce priveşte plăţile către entităţi şi sucursale din cadrul unui grup;

n  Cuantumul câștigurilor acumulate la sfârșitul exercițiului financiar în cauză. În acest caz câştigurile acumulate se referă la suma profiturilor din exerciţiile financiare anterioare şi din exerciţiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă. În ceea ce priveşte sucursalele, câştigurile acumulate sunt cele ale entităţii care a deschis sucursala.

Prevederile  Ordinului nr. 2048/2022 vor intra în vigoare  începând cu  data de 1 ianuarie 2023.


💬 Hotărârea nr. 1096 /1022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfăşoare activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, precum şi a entităţilor care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică, ce solicită să desfăşoare operaţiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, şi pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar (Monitorul Oficial nr. 874/06.09.2022)

Prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, s-a abrogat Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și s-a reglementat, prin dispozițiile art. 30, faptul că autorizarea sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele ce fac obiectul supravegherii BNR, se realizează de către MFP, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar, fiind astfel necesare noi clarificări care sunt aduse prin Hotărârea nr. 1096 /1022 .

Prin aceasta hotărâre se stabilește  cadrul legal privind modul de organizare și desfășurare a activității de schimb valutar pentru persoane fizice şi de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, de către următoarele entități:

casele de schimb valutar (organizate ca persoane juridice cf.Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare);

entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică.

     

Nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioşcuri, containere ori alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele ori la  subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă şi nici în spaţii fără acces public direct. În cazul în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus trebuie să fie situat la parterul acestora şi să îndeplinească cerinţele  care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă.

Dreptul de organizare şi desfășurare a activității de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, pe teritoriul României, se acordă entităţilor mai sus menționate, pe bază de autorizație şi, respectiv, scrisoare de atribuire a codului statistic.

Asa cum am menționat anterior, autorizarea entităților în discuție şi înregistrarea punctelor de schimb valutar se realizează de către MFP, prin Comisia de autorizare a activității de schimb valutar a cărei activitate curentă se realizează prin intermediul Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul MFP

Răspunderea pentru desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călători revine în totalitate entităților care dețin autorizație de organizare a respectivelor activități.

Este interzisă desfășurarea activității de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar de către entitățile menționate.

Comisia aprobă solicitările entităților menționate privind autorizarea acestora pentru organizarea şi desfășurarea activității de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz.

Autorizația se eliberează entităților menționate care îndeplinesc condițiile pentru organizarea activității de schimb valutar şi de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, și este valabilă 5 ani de la data acordării.

      Scrisoarea de atribuire a codului statistic se eliberează pentru fiecare punct de schimb valutar în parte şi este valabilă de la data acordării până la finalul perioadei de valabilitate a autorizației deținute de entitate la momentul eliberării respectivei scrisori de atribuire a codului statistic.


💬 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei (Monitorul Oficial nr. 864 din 01 Septembrie 2022) 


Sursa: http://www.finanteiasi.ro/formulare/newsletter/Buletin_Informativ_Fiscal_29082022_02092022.pdf

August 2022

💬 Ordonanța Guvernului nr. 37/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătății (Monitorul Oficial nr. 857 din 31 August 2022)

Modificări aduse Legii nr. 227/2015:  

Sursa: http://www.finanteiasi.ro/formulare/newsletter/Buletin_Informativ_Fiscal_29082022_02092022.pdf

💬 Ordonanța Guvernului nr. 31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (Monitorul Oficial nr. 857 din 31 August 2022) 

Sursa: http://www.finanteiasi.ro/formulare/newsletter/Buletin_Informativ_Fiscal_29082022_02092022.pdf

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.542/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (Monitorul Oficial nr. 829 din 23 August 2022)

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.522/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice (Monitorul Oficial nr. 818 din 19 August 2022) 

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1.855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 807 din 16 August 2022)

Ordinul ministrului finantelor nr. 1.779/2022 privind modificarea si completarea ordinului ministrului finantelor publice nr. 4.146/2015 pentru aprobarea normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 294 alin. (1) lit. J), k), l), m) si n) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal si la art. X si xi din acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin legea nr. 260/2002 (Monitorul Oficial nr. 795 din 11 august 2022)

Ordinul ministrului finantelor nr. 1.788/2022 pentru modificarea anexei la ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea procedurii de solutionare a contestatiilor prevazute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) si art. 393 alin. (4) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal (monitorul oficial nr. 787 din 09 august 2022)

Iulie 2022

Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1341/2022 din 21 iulie 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (Monitorul Oficial nr. 761 din 29 iulie 2022) 

Hotărârea Guvernului României nr. 953/2022 din 27 iulie 2022 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (Monitorul Oficial nr. 760 din 29 iulie 2022)

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1363/2022 din 25 iulie 2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 179 "Declaraţie privind compensaţia la carburanţi" (Monitorul Oficial nr. 754 din 27 iulie 2022)

Legea nr. 265/2022 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului (Monitorul Oficial nr. 750 din 26 iulie 2022)

Legea nr. 252/2022 din 20 iulie 2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală  (Monitorul Oficial nr. 742 din 22 iulie 2022)

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici (Monitorul Oficial nr. 723 din 19 iulie 2022)

Ordonanța de Urgență nr. 112/2022 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienței energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităților publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 721 din 18 iulie 2022)

Ordonanta Guvernului nr. 16/2022 din 15 iulie 2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022)

💬 Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 din 15 iulie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale (Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022) 

Modifică şi completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, după cum urmează:

I.  Impozitul pe profit

- a fost modificat art. 22, în sensul că profitul investit în echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. Activele corporale, cu excepţia activelor utilizate în activitatea de producţie şi procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Activele utilizate în activitatea producţie, procesare şi activele reprezentând retehnologizare sunt cele stabilite prin ordin al ministrului finanţelor.

II.             Impozitul pe dividende

» A fost majorată cota de impozit de la 5% la 8%, începând cu veniturile distribuite după data de 1 ianuarie 2023.

III.           Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

» Stabileşte şi alte condiţii pe care o persoană juridică română le îndeplineşte cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, pentru încadrarea ca microîntreprindere, după cum urmează:

-   a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturilea realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

-  are cel puţin un salariat, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);

-  are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

» Reglementează că începând cu data de 1 ianuarie 2022, persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 — «Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare», 5520 — «Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată», 5530 — «Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere», 5590 — «Alte servicii de cazare», 5610 — «Restaurante», 5621 — «Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente», 5629 — «Alte servicii de alimentaţie n.c.a.», 5630 — «Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, fără să aplice prevederile art. 52 din Codul fiscal.

» Reglementează că nu intră sub incidenţa impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi următoarele categorii de contribuabili:

- persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul bancar;

- persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;

- persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;

- persoana juridică română care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

» Reglementează că impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este opţional

-  Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor se stabileşte la 1%

Reglementează regulile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului.

IV.           Impozitul pe venit

» Se abrogă scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an;

» A fost modificat plafonul maxim reprezentând venitul brut lunar obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice de la 30.000 lei la 10.000 lei, pentru care se acordă scutirea la plata impozitului pe venit, în cazul angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, în sectorul agricol şi în industria alimentară.

V.            Veniturile din activităţi independente

» Reglementează că, contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

VI.           Veniturile din salarii si asimilate salariilor

» Reglementează că regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi prestaţiilor suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (2) lit. k), pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la alin. (41) lit. a), considerate asimilate salariilor

» Completează prevederea prin care veniturile cumulate lunar nu reprezintă venit impozabil în înţelesul impozitului pe venit, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condiţiile stabilite prin lege

» Modifică sistemul de acordare a deducerilor personale care cuprinde deducerea personală de bază şi deducerea personală suplimentară, precum şi plafoanele de acordare.

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară.

VII.         Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

» Reglementează că în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, venitul brut reprezintă venit impozabil, eliminându-se cota forfetară de 40%;

» Instituie obligaţia contribuabililor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendă şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, de a înregistra contractul încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent;

» Reglementează că procedura de înregistrarea a contractelor se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAF;

» Reglementează că în cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligaţia înregistrării acestora.

VIII.       Venituri din investiţii

» Reglementează că veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, începând cu veniturile distribuite după data de 1 ianuarie 2023.

IX.           Venituri din premii şi din jocuri de noroc

» Stabileşte cotele de impunere a veniturilor obţinute din jocuri de noroc, de la nivelul actual între 1% şi 25%, la un nivel cuprins între 3% şi 40%, precum şi modificarea tranşelor de venit brut asupra cărora se aplică aceste cote, de la 66.750 lei, la 10.000 lei, respectiv de la 445.000 lei, la 66.750 lei;

» Noile cote de impunere se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022.

X.            Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

» Stabileşte ca la transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacţiei prin aplicarea următoarelor cote:

a)  3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b)  1% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani.

XI.           Contribuţii sociale obligatorii

» Instituie obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp partial pentru care veniturile realizate sunt sub acest nivel. Venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile şi nu venitul realizat de salariat.

» Modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente venituri şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei estimative

Baza anuală de calcul o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a)  nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 salarii minime brute pe ţară;

b)  nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

» Modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II sau titlului III, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii şi venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a Declaraţiei estimative

Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă:

a)  nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe ţară;

b)  nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 salarii minime brute pe ţară;

c)  nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

XII.         Taxa pe valoarea adăugată

» Reglementează trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei de 19%, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul băuturilor nealcoolice care se încadrează în NC 2202 10 00 şi 2202 99;

» Prevede aplicarea până pe data de 31 decembrie 2031 a cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte chimice şi de pesticide chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producţia agricolă, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

» Reglementează majorarea cotei reduse de TVA de 5% la 9% pentru următoarele prestări de servicii sau livrări de bunuri:

a)  pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

b)  serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99.

» Reglementează  diminuarea, începând cu data de 1 ianuarie 2023, a plafonului valoric maxim prevăzut pentru livrarea de locuinţe ca parte a politicii sociale către persoane fizice, respectiv de la 700.000 lei la 600.000 lei, exclusiv TVA;

» Reglementează  organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2023. Procedura privind organizarea «Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.


XIII.       Accize

» Reglementează diminuarea cu un punct procentual pe an, începând cu 1 august 2022, a procentului legal al accizei ad valorem aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, astfel că acesta va fi de 10% în anul 2025;

» Reglementează că, în perioada 1 august 2022 - 31 martie 2023, acciza specifică pentru ţigarete este de 459,386 lei/1.000 ţigarete;

» Stabileşte un nou calendar privind nivelul accizelor care reglemenentează cuantul şi perioada de aplicare a nivelului accizelor pentru produsele supuse regimului accizelor armonizate;

» Înlocuieşte anexele 1 şi 2 la Titlul VIII al Legii nr. 227/2015.

→ Alte modificări

-   Abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

-   Reglementează că începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care au intrat sub incidenţa prevederilor Legii nr. 170/2016, cu completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2022, pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul fiscal, fără verificarea condiţiilor de încadrare în sistem şi fără să aplice regulile privind ieşirea din acest sistem în cursul anului, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal.


Sursa:  http://www.finanteiasi.ro/formulare/newsletter/buletinul_informativ_11072022_15072022.pdf 


💬 Ordonanţa Guvernului nr. 15/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc (Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022)

Modifică şi completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

» instituie obligativitatea organizatorilor de jocuri de noroc de a comunica, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii, Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc a contractelor având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicaţiilor sau activităţilor de jocuri de noroc prin amplasarea mesajelor publicitare în localităţi şi pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum şi orice act prin care se modifică valoarea contractului. Organizatorii de jocuri de noroc nu vor comunica contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entităţile sau federaţiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din urmă obligaţia de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport.

» reglementează că organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru activităţile de jocuri de noroc.

În cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea în una dintre modalităţile prevăzute la art. 1^2 alin. (2) din ordonaţa, a activităţilor de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului.

-    taxa de promovare a activităţilor de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate menţionate la 1^2 alin. (2) din ordonanta şi va fi achitată către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăţi periodice către prestator, obligaţia de plată a taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică,

-   taxa de promovare se calculează de către plătitorii de taxe şi se declară, până la termenul de plată, în declaraţia fiscală depusă la organul fiscal competent,

-  reglementează că modelul şi conţinutul declaraţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a O.G. nr.15/2022.

» a fost modificat termenul de plată a contribuţiei anuale prevăzută la art. 10 alin. (4) din OUG nr. 77/2009, astfel: pentru primul an de licenţă, în termen de 10 zile de la data aprobării documentaţiei, iar pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.

» reglementează că modificările semnificative aduse datelor iniţiale în baza cărora a fost emisă licenţa de organizare a jocurilor de noroc sau autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, respectiv licenţa clasa a II-a, după caz vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG nr. 15/2022.

» reglementează că în situaţia în care operatorul economic nu mai deţine nicio autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc indiferent de motivul care a generat această stare, licenţa de organizare a jocurilor de noroc îşi pierde valabilitatea cu aceeaşi dată.

» înlocuieşte anexa din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009.


Sursa:  http://www.finanteiasi.ro/formulare/newsletter/buletinul_informativ_11072022_15072022.pdf 


💬 Ordin al ministrului finanţelor, al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1580/1098/2220/2022 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (Monitorul Oficial nr. 715 din 15 iulie 2022)


Sursa:  http://www.finanteiasi.ro/formulare/newsletter/buletinul_informativ_11072022_15072022.pdf 


💬 Ordinul ministrului finanţelor nr. 1667/2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi de primire şi descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relaţia B2G în sistemul naţional privind factura electronică RO eFactura, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea procedurilor privind registrul entităţilor publice şi registrul altor entităţi (Monitorul Oficial nr. 714 din 15 iulie 2022) 

a) Modifică Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.365/2021, astfel:


b)